POVINNÉ INFORMACE

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím.

Oficiální název

Obec Svárov

Adresa

Svárov 74, 687 12 Bílovice

E-mail:

obec@obec-svarov.cz
starosta@obec-svarov.cz
ucetni@obec-svarov.cz

Webové stránky

obecsvarov.cz

ID datové schránky:

azxarh9

Telefonní čísla

starosta: 724 169 546
místostarosta: 734 754 320
účetní: 731 276 990

Bankovní spojení

11025721/0100

IČ:

00542237

DIČ:

Nejsme plátci DPH

Důvod a způsob založení

Obec Svárov vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990. Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Finanční výbor
předseda – Tomáš Frydrych

Kontrolní výbor
předseda – Martin Kotek

Kulturní výbor
předseda – Eva Sachrová

Lesní výbor
předseda – Petr Hubáček

 

DOKUMENTY

Seznamy hlavních dokumentů

Úřední deska.

 

Rozpočet

Schválený rozpočet obce Svárov pro rok 2017 ke stažení zde.

 

Žádosti o informace

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají:

• ústně – v kanceláři úřadu
• písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu:

Obecní úřad Svárov
Svárov 74
68712 Bílovice

• e-mailem: obec@obec-svarov.cz
• telefonicky na tel. čísle: 572 580 647

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím – přehled lhůt
a termínů, ten naleznete v plném znění na portálu veřejné zprávy,
případně si ho můžete stáhnout zde.

 

Příjem žádostí a dalších podání

• elektronicky
• pozemní poštou
• osobně na obecním úřadě

 

Opravné prostředky

Odvolání:
• Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání,
a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
• Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
• O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu,
který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
• Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
• Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost:

• Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen „stížnost“) může podat žadatel:
1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7
nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka
a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo
s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

• Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
• Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne 1.doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
• uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d)
nebo § 14 odst. 7.

• O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
• Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
• Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

 

Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení životních situací na portále veřejné zprávy.

 

Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje
• zákon č.&nbsp106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
(upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí
o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
• zákon č.&nbsp167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví
a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.&nbsp227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
• zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
• zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
• zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
• zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
• zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
• zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
• Platné obecně závazné vyhlášky
• Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce zde.

Vydané právní předpisy

Obec Svárov vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření. Tyto naleznete na úřední deska.

 

Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

 

Licenční smlouvy

Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Výhradní licence

V současné době nejsou pro Obec Svárov poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávu naleznete zde zde.